Dga’s (en hun partners) zijn voor de vaststelling van het loon gebonden aan de regels over gebruikelijk loon. Het salaris mag op grond daarvan niet meer afwijken dan 30% van hetgeen gebruikelijk is voor werknemers die geen dga zijn en moet minimaal gelijk zijn aan het salaris van de meestverdienende werknemer.

De wet gaat voor 2014 uit van een gebruikelijk loon van € 44.000. Wijkt het loon naar beneden af, dan moet de dga dat aannemelijk maken. Gaat de fiscus uit van een hoger gebruikelijk loon, dan dient de fiscus dat met argumenten te onderbouwen.

LET OP: Met ingang van 2015 gelden nieuwe regels. In principe mag het salaris nog ‘slechts’ 25% afwijken van hetgeen gebruikelijk is. Voor 2015 geldt overgangsrecht. In 2015 mag ook worden uitgegaan van 75/70 van het gebruikelijk loon dat in 2013 werd genoten als dit hoger was dan € 43.000.

Vragen en antwoorden hierover voor de DGA: DE TEUGELS AAN BIJ DE NIEUWE MELKKOE