Het kan soms voordelig zijn om oud-regime lijfrentepolissen niet aan te houden tot de pensioendatum maar eerder te laten uitkeren. Onder ‘oud-regimepolis’ wordt verstaan: alle koopsompolissen (éénmalige premiebetaling) die zijn afgesloten vóór 1 januari 1992 en alle lijfrentepolissen (periodieke premiebetaling) die zijn afgesloten vóór 16 oktober 1990. IB-ondernemers die verlies lijden, kunnen overwegen hun lijfrentepolis (deels) af te kopen. Door te verrekenen met het verlies is over de lijfrente per saldo geen belasting verschuldigd.

> Overleg met uw accountant/belastingadviseur of afkoop van een lijfrente in uw situatie aantrekkelijker is dan verliesverrekening met winst uit andere jaren.

Lees meer op: